Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 742 millionar liter, 22 millionar liter meir enn i mai sist år.

  Artikkel
 • Oppadgående trend i industriprisene

  PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Oil and Gas statistics

  Notater 2017/24

  Publikasjon
 • Industriomsetningen øker

  Industriomsetningen gikk opp med 2,6 prosent i perioden februar-april 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra mars til april 2017 viste industriomsetningen en oppgang på 1,3 prosent. 

  Artikkel
 • Svak vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,5 prosent i perioden februar-april 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå mars til april 2017, hadde industriproduksjonen ein oppgang på 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Oljerelatert nedgang i 2015

  2015 var et krevende år for deler av norsk industri. Petroleumsrettet leverandørindustri fikk en markant nedgang i verdiskapingen samtidig som eksportrettet industri kunne dra fordel av en svekket kronekurs. I sum gikk verdiskapingen i norsk indus...

  Artikkel
 • Høyere strømpriser for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,3 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er 20 prosent mer enn i samme kvartal året før. Årsaken til prisveksten er lite vann i de norske magasinene og høyere kullpriser p...

  Artikkel
 • Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018

  Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.

  Artikkel
 • Salet av petroleumsprodukt redusert

  I april i år enda det samla salet av petroleumsprodukt på 604 millionar liter.

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Lavere energibruk i industrien

  De foreløpige tallene viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på rundt 76 500 GWh i 2016, noe som er 0,7 prosent lavere enn i 2015. I samme tid økte energikostnadene med 5 prosent til 19 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Prisfall på naturgass

  Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Liten auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon viste ein liten oppgang på 0,5 prosent i 1. kvartal 2017 samanlikna med 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tal, ifølge produksjonsindeksen for industri. På månadsbasis, frå februar til mars 2017, hadde industriproduksjo...

  Artikkel
 • Industriomsetningen økte i 1. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 4,2 prosent i første kvartal i 2017 sammenlignet med siste kvartal i 2016, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2017 viste industriomsetningen en liten oppgang på 0,8 prosent. 

  Artikkel
 • Bedringstegn tross reduserte ordrereserver

  Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 19 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, men fallet ser ut til å flate ut. Ordretilgangen viste en oppgang på 21 prosent i samme periode.

  Artikkel