Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen

  Oljeinvesteringers vekst og nedgang har gitt store utslag i norsk industriproduksjon. Mens resten av industrien har hatt en relativt stabil utvikling, har petroleumsrettet leverandørindustri vært styrende for endringer i den samlede industriproduk...

  Artikkel
 • Flaggskip mot strømmen

  Papirindustrien, som tradisjonelt var ett av norsk industris flaggskip, lignet i mange år en skrøpelig papirbåt. Men mens det går tungt for oljenæringen, har papirprodusentene igjen levert gode resultater: 8 prosent produksjonsøkning i 2016.

  Artikkel
 • Et krevende år for industrien

  Industriomsetningen falt med 7,5 prosent fra 2015 til 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang, men det var særlig fallet i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned.

  Artikkel
 • Oljedrevet nedtur for industrien fortsatte i 2016

  Fra 2015 til 2016 gikk produksjonen i norsk industri ned med 5 prosent. Redusert produksjon i den petroleumsrettede leverandørindustrien var hovedårsaken til produksjonsfallet, og nedgangen var størst i maskinindustrien.

  Artikkel
 • Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep?

  SSB analyse 2017

  Nær halvparten av investeringene på sokkelen går til boring, og andelen kan bli enda høyere i årene som kommer. At riggselskapene kan føre overskudd ut av landet, kan ha gitt et skattetap på om lag 50 milliarder kroner siden 2001.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  Artikkel
 • Sviktende oljepriser og færre industrijobber

  Siden toppåret 1974 er antallet arbeidsplasser i industri og bergverksdrift redusert med nesten en tredjedel. Men alt er ikke helsvart: Næringene bidrar fortsatt til samfunnet med store verdier.

  Artikkel
 • Kraftinvesteringer i støtet

  Kraftforsyningsnæringen har siden midten av 2000-tallet vært preget av svært kraftig investeringsvekst. De nyeste investeringsanslagene antyder at veksten fortsetter i 2016, og i 2017 kan kraftinvesteringene overstige 31 milliarder kroner.

  Artikkel
 • The wealth of Norwegian oil and gas 1970-2015

  Rapporter 2016/37

  Med utgangspunkt i nasjonalregnskapsstatistikk, i tillegg til eksperters prognoser om produksjonsnivå og pris på olje, naturgass og LNG, foretas det i denne rapporten estimering av norsk olje- og gassformue i perioden 1970-2015. Det er brukt en NP...

  Publikasjon
 • Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren

  Rapporter 2016/34

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

  Publikasjon
 • Hva viser de ulike elektrisitetsstatistikkene?

  SSB publiserer flere statistikker som viser prisutvikling på elektrisitet kjøpt av husholdninger. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det oppstå ulikheter mellom dem?

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Norsk industri 2015

  Statistiske analyser 148

  17 prosent nedgang i næringen bygging av skip og plattformer er den viktigste årsaken til at norsk industriproduksjon falt 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Fallet står i sterk kontrast til produksjonsøkning året før og til veksten i våre naboland.

  Publikasjon
 • Energibruk i industrien

  Notater 2016/13

  Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift.

  Publikasjon
 • Mindre bruk av innleide arbeidere i industrien i 2015

  Antall timeverk fra innleide arbeidere sank fra 2014 til 2015, og fallet var med å trekke ned total industriproduksjon. Investeringsfall på norsk sokkel gjør at innleide arbeidere er de første som må gå i virksomheter som leverer til petroleumssek...

  Artikkel