Eksterne lenker

Generelle lenker

Arbeid og lønn

 • Arbeidstilsynet - Statistikk

  Arbeidsrelaterte dødsulykker og sykdommer, yrkesskader og statistikk fra tilsynsvirksomheten.

 • ILO - Statistics and databases

  Basen Laborsta inneholder arbeidsmarkedsstatistikk for over 200 land fra 1969. Arbeidsstyrken, sysselsetting, arbeidsledighet, arbeidstid, lønninger, priser, fagforeningsmedlemskap m.m.

 • NAV og samfunn - statistikk

  Statistikk og analyser innenfor områdene Arbeidsmarked (registrert arbeidsledighet, ledige stillinger), jobb og helse (sykefravær, uførepensjon, sykepenger), pensjon (uførepensjonister, alderspensjonister), familie og omsorg (kontantstøtte, foreldrepenger, barnetrygd).

 • NHO - Lønn og tariff

  Lønnsstatistikk for funksjonærer (månedslønn), ingeniører, sivilingeniører og siviløkonomer per oktober etter næring og alder m.m.

 • NHO - Sykefraværsstatistikk

  Kvartalsvis sykefraværsstatistikk for NHOs medlemsbedrifter fra 1. kvartal 2008.

 • OECD - Employment database

  Arbeidsledighet, arbeidsstyrken, sysselsetting, arbeidstid, deltidsarbeid, lønninger, kvinners lønn i prosent av menns, fagforeningsmedlemskap, minimumslønn, harmoniserte kvartalsvise og månedlige arbeidsledighetsrater, kjønns- og aldersfordelt.

 • OECD - Labour statistics

  Harmoniserte arbeidsledighetsrater, arbeidsledighetsrater etter kjønn og alder, arbeidskostnader og befolkningsvekstrater. Lenke til statistikk over offentlige sysselsatte, sysselsettingspolitikk inkludert OECD employment outlook.

Bank og finansmarked

 • Bank for International Settlements (BIS)

  Bank for International Settlements har statistikk om det globale finanssystemet, som banker, betaling, valuta og derivater

 • European Central Bank (ECB)

  Penge-, bank- og finansstatistikk for Euro-området tilgjengelig i pressemeldinger og publikasjoner. Inngang via Data Warehouse hvor en får nyeste tall presentert som pdf og får tilgang til databasen for uttak av lengre tidsserier.

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

  Gir faktainformasjon om bank- og forsikring, kredittforetak, kapitalforvaltning.

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

  Finansnæringens fellesorganisasjon. Bank- og skadforsikring, statistikk over livsforsikring og pensjon og kapitalforvaltning. Under Skadeforsikring også omfattende lange tidsserier som belyser ulike aspekter ved brann, samt statistikk over natur-, trafikk-, yrkesskader og sykkeltyverier m.m.

 • International Monetary Fund (IMF)

  World economic outlook i fulltekst. Finansstatistikk og -databaser.

 • Norges Bank

  Velg Statistikk. Inneholder div. monetær statistikk; valutastrømmer- og kurser, renter, utenlandsinvesteringer, statistikk over verdipapirer, kredittstatistikk og betalingsformidling.

 • Norske inkassobyråers forening

  Statistikk over antall saker, fordringsmasse osv. Tallene er hentet fra Kredittilsynet.

 • Oslo børs

  Års- og månedsstatistikk fra Oslo Børs, meglerstatistikk, hovedtall fra de nordiske børsene.

 • Verdipapirfondenens forening

  Statistikk, markedstall og analyser for norske verdipapirfond. Også ordliste som forklarer begreper innen verdipapirmarkedet.

Befolkning

 • CEPALSTAT

  Database for de 33 landene i Latin-Amerika og Karibien. Tidsserier fra 1950 fra mange kilder med statistikk under emnene befolkning,utdanning, helse, leveforhold, arbeid, inntekt og fattigdom og inntektsfordeling, økonomi.

 • City population

  Befolkningsstatistikk for land og byer over hele verden.

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Statistikk over bolig-, bygnings- og skogbranner, antall omkomne i branner, ulykker i forbindelse med bruk elektrisk utstyr, sprengningsulykker, bedriftsuhell og uhell med transport av farlig gods

 • Fakta om Norden

  Statistikk som belyser likheter og forskjeller mellom de fem nordiske land: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland.

 • FN - Demographic and Social Statistics

  Databaser og tabeller fra FN-publikasjoner (Population and vital statistics report, demographic yearbook) og dekker følgende områder: befolkningsstørrelse og struktur, fødsler, døde, migrasjon, ekteskap, skilsmisser, familier og husholdninger

 • Nordic fire statistics

  Tall over døde i branner i de nordiske land, samt statistikk over materielle skader og utrykninger.

 • Nordic Major City Statistics

  Statistikk som sammenligner nordiske storbyer og storbyregioner.

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (INIBR)

 • Oslo kommune

  Fulltekstutgaver av Statistisk årbok for Oslo, Oslospeilet og Statistikknotater.

 • Population Reference Bureau

 • Population Reference Bureau

  Database med demografiske indikatorer, utdanning, helse og miljø for mer enn 220 land, verdensregioner og hele verden.

 • PROMINSTAT

  Metadatabase, også med inngang til statistikkilder for migrasjon, integrasjon og diskriminering i europeiske land

 • Samisk statistikkportal

  Statistikk om samebefolkningen, om bruk og brukere av samisk språk, sametingsvalg. Samiskrelatert statistikk vedrørende levekårs, helse- og sosialstatistikk.

 • StatNord

  Sammenliknbar statistikk for grenseregionene i Norden.

 • U.S. Census Bureau - International Database

  Demografiske indikatorer for land og regioner i hele verden. Årlig statistikk fra 1950 med prognoser til 2050. Befolkningspyramider.

 • UN. Statistics Division. Demographic and Social Statistics

 • UN.Population statistics

  Internasjonal befolkningsstatistikk. Befolkningsprognoser, innvandrerbefolkning, ekteskap, fruktbarhet, på verdensbasis og for enkeltland. Flere databaser med tidsserier.

 • UNHCR

  Statistical Online Population Database gir data, trender og statistiske rapporter innenfor emneområdet til UCHR: flyktninger, asylsøkere, returnerte flyktninger, 'internally displaced' og statsløse personer i mer enn 150 land.

 • UrbanInfo

  Nøkkelindikatorer for byer og regioner. Dekker emnene befolkning, dødelighet, husholdninger, vannforbruk, sysselsetting, reisetid, priser, helse, lese- og skriveferdigheter mm.

 • US census: X-12-ARIMA-manual.

 • World Gazetter

  Befolkningsstatistikk for land og verdensdeler, byer, tettsteder og regionale adminsistrative enheter innen hvert land. Areal, befolkningstetthet, flagg, lengde- og breddegrader

Bygg, bolig og eiendom

 • Husbanken

  Bustadmasse, fullførte bustader, bustadomsetjing, prisar, lån og støtte. Moglegheit for å lage eigne tabellar og faste rapportar. Kommunedatabasen inneheld tidsseriar for Husbankens ordningar, samt ei rekkje tabellar over befolkning, familietypar, flyktningar med meir.

 • Husbanken - Statistikk

  Statistikk over lån, investerings- og boligtilskudd, tap, bostøtte, nøkkeltall for boligmarkedet, kvartals- og månedsrapporter. Regionalstatistikk. Statistikkdatabase

 • International Union of Tenants

  Nasjonal og internasjonal statistikk over boliger og boforhold

 • Norges eiendomsmeglerforbund - Boligpriser

  Boligprisstatistikk utarbeidet i samarbeid med Finn.no og Econ Senter for økonomisk analyse. Historisk prisstatistikk fra 1985 etter boligtype.og på detaljert regionalt nivå

 • Oslo kommune - Boligbygg

 • Uniongruppen - Markedsrapporter

  Statistikk over næringseiendendommer.Leiepriser

Energi og industri

Helse

Inntekt og forbruk

 • Elektronikkbransjen

  Statistikk over salg, omsetning og prognoser for ulike elektronikkprodukter; lyd- og bildeprodukter, telefoner, hvitevarer samt omsetningstall for DVD-filmer.

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

  Statistikk innenfor HSHs virksomhetsområder, i hovedsak hentet fra SSB, men også egenprodusert materiale, bl.a. markedsandeler for butikkjeder innen ulike bransjer, rangering av de største kjøpesentrene etter omsetning m.m.

 • Norske sjokoladefabrikkers forening

  Sammenholdt statistikk over produksjon, import og eksport, samt forbruk av sjokolade. Tidsserier.

 • OECD Tax Database

  Statistikk over beskatning av personer og selskaper, samt skattenivå i OECD-land, årstall.

 • Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker

  Totaloversikten utgis årlig, og er en oversikt over utviklingen av forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Inneholder tall fra 1995-. Under Annen statistikk finnes tall for konsum pr. innbygger i flere europeiske land

 • Skatteetaten

Innvandring og innvandrere

Jord, skog, jakt og fiskeri

Kultur og fritid

Nasjonalregnskap og konjunkturer

 • European Commission, Economy and Finance

  Kommisjonens nettsted for informasjon om økonomi og finanser. Flere publikasjoner og databaser (inngang venstre spalte), bl.a. AMECO-databasen, som inneholder en mengde makroøkonomiske indikatorer for EU og andre land, deriblant Norge. Årlige tall fra 1960 hovedsaklig med detaljert nasjonalregnskap- og finansstatistikk, men også befolkningstall og statistikk over sysselsetting, arbeidsledighet, skattlegging og sparing med mer.Inneholder også prognoser for noen økonomiske størrelser

 • European Commission, Economy and Finance

  EU-kommisjonen. Økonomi og finanser Flere publikasjoner og databaser (inngang venstre spalte), bl.a. AMECO-databasen, som inneholder en mengde makroøkonomiske indikatorer for EU og andre land, deriblant Norge. Årlige tall fra 1960 hovedsaklig med detaljert nasjonalregnskap- og finansstatistikk, samt prognoser for noen økonomiske størrelser

 • Eurostat: Euro-indicators

  Månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situasjonen.

 • Eurostat: Europe 2020 indicators

  Årlige data om målene for EU-landenes strategi 2020.

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

  Næringslivets økonomibarometer.

 • UN. National Accounts

  FNs nettsted for informasjon om internasjonalt nasjonalregnskap. Bl.a. lenke til databasen National accounts main aggregates som gir årlige tall fra 1970- for de fleste land.

 • UNECE Statistical Database

  Database med statistikk fra land i Europa og sentral-Asia, USA, Canada og Israel. Makroøkonomiske indikatorer, statistikk fordelt etter kjønn for demografiske variable, husholdninger, utdanning,Detaljert transportstatistikk. Tabellene kan lastes ned i excel.

Natur og miljø

 • EM-DAT The International Disaster Database

  Tall om naturkatastrofer og epidemier i verden fra 1900 til i dag. Anslag på antall drepte, berørte og økonomisk tap for hver hendelse. Data er hentet fra ulike kilder, som FN, forsikringsselskap, forskningsinstitusjoner og pressebyrå.

 • European Environmental Agency

  Statistikkdatabase for miljøområdet; vann, luft, avfall, transport, turisme, støy, klima m.m Svært detaljert statistikk over utslipp av diverse drivhusgasser for europeiske land f.o.m. 1990, bl.a etter kilde, Tabeller, grafer og kart.

 • European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production

  Statistikk om avfall i Europa.

 • Geo Data Portal / UNEP

  Mer enn 500 variabler på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Innholder statistikk for ferskvann, befolkning, skoger, utslipp, klima, naturkatastrofer, helse og bruttonasjonalprodukt. Data kan lastes ned i flere formaterog statistikken kan fremstilles i grafer, kart og tabeller.

 • Luftkvalitet.info

  Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.

 • Meteorologisk institutt

  Daglig værstatistikk, temperatur og nedbør ved målestasjonene. Historiske værdata som omfatter værutviklinga i 100 år og norske værrekorder

 • Miljødirektoratet

 • Miljøstatus i Norge

  Miljøets tilstand og utvikling, inneholder miljødata for flere viktige miljøtemaer

 • Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

  Velg Statistikk og analyser. Under Statistikk finner man tidsserier over produksjon, import og eksport av kraft, samt vannmagasinstatistikk. Under Statistikkpublikasjoner finnes månedsstatistikk og Energifolderen med årlige produksjons- og forbruksdata. Under Analyser finnes rapporter om leverandørskifte og ukentlige rapporter om kraftsituasjonen.

 • Olje- og energidepartementet

  Utgir tre årlige faktahefter: Norsk Petroleumsvirksomhet, Om energi- og vannressurser i Norge, og Miljøspørsmål i petroleumssektoren.

 • Rimfrost

  Oversikt over temperaturendringer de siste 250 år. Tall både for land og enkeltsteder.

 • Rimfrost

  Oversikt over temperaturendringer de siste 250 å, CO2 utslipp siden 1950 for en rekke land. Data på isforhold for havner, elver og innsjøer. Tall både for land og enkeltsteder.

 • seNorge.no

  Daglig oppdaterte kart viser snø, vær, vann og klima for Norge. Du finner kart med data for døgn, måneder, år, klimaperioder og klimascenarier.

 • Statens kartverk

  Statistikk over ulike arealtyper for alle landets fylker og kommuner.

 • The World's Water

  Detaljert og oppdatert statistikk over ferskvann, tilgang til drikkevann, sanitære forhold, forbruk fordelt på sektorer mm. Tidsserier.

Offentlig sektor

Priser og prisindekser

Sosiale forhold og kriminalitet

 • Den høyere påtalemyndighet

 • Domstoladministrasjonen

  Statistikk over domstolenes saksavvikling. Antall saker som er behandlet, beholdning av saker og hvor lang tid det tar å behandle en sak.

 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

  Analyser og statistikk over narkotikasituasjonen i europeiske land.

 • Genderstats

  Verdensbankens likestillingsdatabase. Indikatorer for fattigdom, arbeidsdeltakelse, utdanning, helse, politisk deltakelse m.m. Dekker årene 1980, 1990, 2000 og 2004.

 • Globalis

  Verdensbankens likestillingsdatabase. Indikatorer for fattigdom, arbeidsdeltakelse, utdanning, helse, politisk deltakelse m.m. Dekker årene 1980, 1990, 2000 og 2004.

 • Human Development Report / UNDP

  Årlig levekårsstatistikk, der man bl.a. finner levekårsindeksen HDI med rangeringer. All statistikk i Human development report er tilgjengelig og nedlastbart på forskjellige måter, ferdige tabeller, database og som interaktive kart. Data finnes både fra hjemmesiden og under Statistics.

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kriminalomsorgen

  Fengselsstatistikk for Norge og Norden. Omfatter tall over innsatte, varetekter, rusmiddelfunn, rømninger og uteblivelser.

 • Kriminalomsorgens utdanningssenter

 • NAV

 • Nososko

  Fulltekstutgave av publikasjonene 'Social tryghed i de nordiske lande' og 'Nordic/Baltic social protection statistics'. Databasen 'Social and health indicators' har statistikk for de nordiske land fra 1995 og framover. NOWBASE is the shared website for the Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) and the Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO)

 • Politiet

  Narkotika- og drapsstatistikk fra KRIPOS. Politiets kriminalitetstall (STRASAK-tall) omfatter anmeldte lovbrudd og saksbehandlingstid for ulike typer forbrytelser. Statistikken må regnes som en intern driftsstatistikk for politiet og bør ikke leses som den offisielle kriminalstatistikken.

 • Politiet

 • Retur. En nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen

  pdf

 • Statens institutt for rusmiddelforskning

  Via Statistikk gis tilgang til alkohol- og narkotikastatistikk, ungdom og rusmidler, behandlingsstatistikk, forbruk av vanedannende legemidler samt nordisk og europeisk rusmiddelstatistikk.

 • Transparency International

  Corruption Perceptions Index (CPI) rangerer mer enn 150 land etter korrupsjonsnivå. Dessuten Bribe Payers' Index som tar for seg bestikkelser i utvalgte land, samt Global Corruption Barometer.

 • UNICEF

  Data som belyser økonomiske og sosiale forhold for 195 land, med hovedfokus på barns leveforhold. Tallene er hentet fra UNICEFs årlige publikasjon the State of the children.

 • United Nations Office on Drugs and Crime

  Detaljert internasjonal statistikk over narkotikamarkedet i verden. Tall for enkeltland, regioner og forbruk/beslagleggelser etter type narkotika.

 • United Nations Social Indicators

 • World Income Inequality Database

  Forskning på ulikheter i økonomiske levekår og inntektsfordeling. Inneholder også nedlastbare datasett og simuleringsprogrammer

Teknologi og innovasjon

Transport og reiseliv

Utdanning

Utenriksøkonomi

 • Eksportutvalget for fisk

  Årlige eksportstatistikker i venstre spalte. Under Publikasjoner ligger bl.a. markedsrapporter med tall for konsum av sjømat, sjømatvaner og holdninger til sjømat

 • European Commission. Trade Issues

  Handelssstatistikk for EU og handelspartnerne (over 100 land), men også ikke-medlemslands handel med verden forøvrig. Hovedoversikter presentert i excel og grafer. Siste års tall. For detaljerte handelstall

 • Eurostats publikasjoner om utenrikshandelsstatistikk

 • Eurostats utenrikshandelsstatistikk

 • FAO TradeSTAT

  Internasjonal statistikk for handel med jordbruksprodukter. Årlige tall fra 1961 med statistikk fra over 100 land og dekker over 600 mat- og jordbruksprodukter. Databasen Forestry Trade inneholder statistikk for handel med skogbruksprodukter. Årlige tall tilbake til 1997.

 • Joint External Debt Hub (JEDH)

  Kreditor/markedsdata på utenlandsgjeld. Samarbeidsprosjekt mellom BIS, IMF, OECD og WB. Kvartalsvis oppdatering.

 • UN Comtrade

  Omfattende database for utenrikshandel på detaljert varenivå (6 siffer HS), ulike klassifikasjoner. Enklest inngang via Data query, Basic selection. Søk etter vare, velg og legg til vare. Velg verdier for øvrige variable. Årlig publikasjon UN. International trade statistics er nedlastbar i fulltekst under Analytical tables.

 • UNCTAD

  Database og publikasjoner. Nyttige statistiske tidsserier tilbake til 1995 for analyse av verdenshandelen, investeringer, internasjonale finansstrømmer og utvikling.

 • UNCTAD/WTO International Trade Centre

  Enkel og oversiktlig database med internasjonal vare- og tjenestehandel og utenlandsinvesteringer, Varehandel, 4 sifret HS, 2001-. Analyser av handel og datakvalitet.

 • World Integrated Trade Solution (WITIS)

  Felles databaseløsning for UN Cometrade, UNCTADs TRAIN-database og WTOs IDB (Integrated database) og CTS (Consolidated Tariff Schedule).Database og programvare er gratis i 2010. Beskrivelse av innholdet i databasene, se FAQ.

 • World Trade Organization - Statistics database

  Inneholder 4 baser.Trade profile: Oversiktlige 'faktaark' for enkeltland for import og eksport med rangeringer på verdensbasis. Tariff profile: 'faktark' med analyse av enkeltlands toll- og avgifts bestemmelser for ulike produktgrupper, Services profile: 'faktaark' for tjenestehandel (transport, telekommunikasjon og finans- og forsikring) og Time series: database for internasjonal vare- og tjenestehandel for enkeltland og deres handelspartnere tilbake til 1980.

Valg

Varehandel og tjenesteyting

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

  Under Tall og fakta ligger månedlige salgstall 2003- for øl, cider, brus og vann. Under Om oss / BROD i tall, gis tall for Bryggeri- og drikkevannsnæringen; arbeidsplasser, antall bedrifter, produksjon m.m.

Virksomheter, foretak og regnskap

 • Brønnøysundregistrene

  Årsstatistikk 2000-2003 er publisert under Statistikk. Tall 2004- er publisert i årsmeldingene. Inneholder statistikk for næringsregistering, årsregnskap, tinglysinger, konkurser og tvangsforretninger, registrerte norske og utenlandske jegere.