257841
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfond/aar
257841
Betydelig svakere resultat for verdipapirfond
statistikk
2016-09-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true
En oversikt over norske aksjefond, med fokus på aksjekapital, transaksjoner og verdipapirfondenes eiendeler.

Verdipapirfond2015

Innføringen av en ny institusjonell sektorgruppering har ført til en pause i den årlige statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra 2012.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Betydelig svakere resultat for verdipapirfond

I 2015 oppnådde verdipapirfondene et betydelig svakere resultat enn 2014. Nedgangen på 37 prosent skyldes i første rekke en reduksjon i nettoverdien av kursgevinster.

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner Kroner
2015
SUM EIENDELER961 571
Andelskapital til pålydende verdi608 701
ÅRSRESULTAT56 959
Antall enheter374

I 2015 var det samlede årsresultatet for verdipapirfondene på 57 milliarder kroner, en nedgang på 33,5 milliarder fra 2014 da resultatet var på hele 90,5 milliarder kroner. Nedgangen i resultatet skyldes i stor grad at posten netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap er redusert med 37,6 milliarder kroner sammenlignet med resultatet i 2014. Samtidig økte de realiserte kursgevinstene ubetydelig fra 39,4 milliarder kroner i 2014 til 41 milliarder kroner i 2015. Som i flere av de foregående årene var det aksjefondene som stod for den største andelen av det samlede årsresultatet, med 51,4 milliarder kroner i 2015.

Forvaltningshonorarer utgjorde 5,4 milliarder kroner i 2015. Dette er 7,8 prosent mer enn i 2014 da forvaltningshonorarer var på 5 milliarder kroner. Tallene viser ingen vesentlige endringer i kostnader tilknyttet provisjonshonorarer og andre kostnader.

Fortsatt vekst i eiendelene

Verdipapirfondenes samlede eiendeler hadde en markedsverdi på 961,6 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er en økning på 54 milliarder kroner – eller 6 prosent – i forhold til 2014. Denne økningen skyldes til dels at den norske kronen har svekket seg i forhold til andre valutaer fra 2014 til 2015, men også nettotegninger og økte kurser på verdipapirer har bidratt til dette. Av de totale eiendelene var 541,9 milliarder kroner plassert i aksjer, verdipapirfondsandeler og egenkapitalbevis, 336,7 milliarder kroner i obligasjoner og 45,8 milliarder kroner i sertifikater. Plasseringene i aksjer, andeler og egenkapitalbevis fordelte seg med 62 prosent seg på utenlandske og 38 prosent på norske verdipapirer.

Fortsatt økning i samlet andelskapitalen

Andelskapitalen i norske verdipapirfond økte med 54 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, i løpet av 2015 og utgjorde 956,7 milliarder kroner ved utgangen av året. Veksten i andelskapitalen i norske verdipapirfond skyldes i første rekke verdiøkning i fondenes portefølje og noe mindre økning i nettotegninger av fondsandeler. Verdiøkningen av fondenes portefølje utgjorde hele 50,6 milliarder kroner i 2015, mens nettotegningene av fondsandeler sto for 3,5 milliarder kroner. Det ble i løpet av 2015 nettotegnet andeler i fondstypene obligasjonsfond, kombinasjonsfond og andre rentefond for henholdsvis 30,8 milliarder, 4,8 milliarder, og 1,1 milliarder kroner. I fondstypene aksjefond og pengemarkedsfond ble det innløst for større beløp enn det ble tegnet for. Nettoinnløsningene summerte seg til 29,9 milliarder kroner i aksjefond og 3,3 milliarder kroner i pengemarkedsfond.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB