274839
/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond/aar
274839
Bedre resultat for pensjonskassene i 2015
statistikk
2016-09-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pensjonsfond, Pensjonskasser, private pensjonskasser, kommunale pensjonskasser, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Resultatet for pensjonskassene var på 2,8 milliarder kroner i 2015, mot 1,7 milliarder kroner i 2014. Hovedårsaken til økningen er lavere avsetninger til kursreguleringsfondet i 2015.

Pensjonskasser

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20142015
Forvaltningskapital290 629314 014
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis135 605154 128
Obligasjoner og sertifikater132 316137 875
Premieinntekter20 60022 940
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler19 44212 150
Resultat av ordinær virksomhet1 8142 883
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto6 8387 784
Verdijustert resultat12 2237 210

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Pensjonskasser. Resultatregnskap

Pensjonskasser. Resultatregnskap
20142015
Premieinntekter20 60022 940
Forfalte premier, brutto15 61215 391
Avgitte gjenforsikringspremie-27-23
Overføring av premiereserver fra andre5 0147 573
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning7 5858 223
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto6 8387 784
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-10-2
Øvrige avsetninger-5646
Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger812395
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger30 33723 647
Premiereserver18 65918 378
Øvrige avsetninger2 5712 091
Til/fra kursreguleringsfondet5 007933
Midler tilordnet forsikringskontrakter4 0992 245
 
Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-306-338
Driftsinntekter fast eiendom541647
Øvrige driftsinntekter221
Lønnskostnader/honorarer454473
Provisjonskostnader131154
Driftskostnader fast eiendom44104
Øvrige driftskostnader220274
 
Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 3317 139
Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater4 4194 187
Renteinntekter andre eiendeler662597
Utbytte og andel av over-/ underskudd2 2752 365
Rentekostnader259
 
Gevinster/-tap og verdiregulering12 1115 011
Realiserte gevinster(+)/-tap(-)6 2453 094
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis7 0327 483
Obligasjoner og sertifikater993802
Finansielle derivater-1 762-4 771
Bygninger og annen fast eiendom25-58
Øvrig realisert gevinster/tap-44-361
Netto verdiendring5 8651 917
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis6 3442 751
Obligasjoner og sertifikater1 335-2 188
Finansielle derivater-463224
Bygninger og annen fast eiendom103324
Øvrige verdiendringer-1 454807
 
Resultat av ordinær virksomhet1 8142 883
 
Andre resultatkomponenter3-18
 
Skattekostnader74103
 
Totalresultat for året1 7362 798
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene-119925
Verdijustert resultat12 2237 210

Tabell 2 
Pensjonskasser. Balanse

Pensjonskasser. Balanse
20142015
 
Eiendeler
 
Immaterielle eiendeler77
 
Varige driftsmidler7 2718 528
Bygninger og annen fast eiendom7 2708 527
Maskiner, inventar og transportmidler11
 
Verdipapirer268 301292 369
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis40 45745 289
Andeler i verdipapirfond95 148108 839
Obligasjoner og sertifikater132 316137 875
Finansielle derivater316257
Andre verdipapirer64108
 
Utlån5 8794 239
 
Øvrige fordringer1 6491 612
Fordringer vedrørende forsikring623718
Gjenforsikringsandel....
Andre fordringer1 026894
 
Bankinnskudd og kontanter7 5217 259
 
Sum eiendeler290 629314 014
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital26 96631 158
Innskutt egenkapital10 06011 589
Egenkapitalbevis....
Overkursfond....
Annen innskutt egenkapital10 06011 589
Opptjent egenkapital16 90719 569
Annen egenkapital16 90719 569
 
Ansvarlig lånekapital446423
Andre lån446423
 
Forsikringsmessige avsetninger259 686280 104
Premiereserver for egen regning206 613225 573
Tilleggsavseteninger10 33111 991
Kursreguleringsfond27 04627 985
Erstatningsavsetning for egen regning9191 124
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond14 77713 431
 
Avsetninger for forpliktelser134186
Pensjonsforpliktelser3872
Utsatt skatt5599
Andre avsetninger for forpliktelser4115
 
Øvrig gjeld3 3962 143
Påløpte, ikke forfalte kostnader24463
Motatt, ikke opptjente inntekter....
Betalbar skatt1930
Utbytte, konsernbidrag67
Gjeld vedrørende forsikring4448
Annen gjeld624646
Finansielle derivater2 4581 348
 
Sum gjeld og egenkapital290 629314 014
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8890
Utlån med pant i bolig1 7811 326

Tabell 3 
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
20142015
Sum alle sektorer135 605154 129
 
Ikke-finansielle foretak17 88319 065
Statens forretningsdrift....
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 8931 939
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.429447
Private aksjeselskaper mv.15 54816 679
Personlige foretak12..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00
 
Finansielle foretak58 11568 387
Norges Bank....
Banker1 3121 325
Kredittforetak....
Finansieringsselskaper....
Statlige låneinstitutter mv.....
Finansielle holdingselskaper1 3431 462
Verdipapirfond50 54457 109
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4 2127 587
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring220245
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser49107
Skadeforsikringsselskaper433552
 
Offentlig forvaltning....
Statsforvaltningen....
Kommuneforvaltningen....
 
Ideelle organisasjoner....
 
Husholdninger....
Personlig næringsdrivende....
Borettslag o.l.....
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.....
Ufordelt....
 
Utlandet59 60866 677

Tabell 4 
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
20142015
Sum alle sektorer132 316137 875
 
Ikke-finansielle foretak20 15219 980
Statens forretningsdrift....
Statlig eide aksjeselskaper mv.2 4332 871
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0185
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 3156 510
Private aksjeselskaper mv.11 40310 380
Personlige foretak..33
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00
 
Finansielle foretak60 19665 791
Norges Bank....
Banker32 84735 862
Kredittforetak25 19628 291
Finansieringsselskaper378198
Statlige låneinstitutter mv.....
Finansielle holdingselskaper384673
Verdipapirfond....
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond379171
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring63418
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser297406
Skadeforsikringsselskaper81172
 
Offentlig forvaltning26 09624 575
Statsforvaltningen12 6168 837
Kommuneforvaltningen13 48015 738
 
Ideelle organisasjoner....
 
Husholdninger....
Personlig næringsdrivende....
Borettslag o.l.....
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.....
Ufordelt....
 
Utlandet25 87227 529

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Pensjonskasser
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
  • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond?id=2076

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB