295906
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
295906
statistikk
2017-11-17T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 467 842

mill kr. i forvaltningskapital for livsforsikringsselskapene 3. kvartal 2017

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
3. kvartal 20163. kvartal 2017
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 364 2181 467 842
Premieinntekter81 70079 233
Erstatningskostnader38 45440 938
Resultat før tildeling til kunder og skatt19 17621 711
Verdijustert resultat24 05630 493
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler45 76765 292
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital242 594243 715
Premieinntekter49 87348 081
Erstatningskostnader38 37938 431
Resultat av ordinær virksomhet11 12612 344
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring7 4516 842
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler4 0945 644

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter81 700104 59729 50354 24679 233
Forfalte premier, brutto73 06394 08424 55547 05070 120
Avgitte gjenforsikringspremier-627-1 039-284-456-622
Overføring av premiereserver til andre9 26411 5525 2317 6529 735
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning45 57362 61518 98034 60249 789
Utbetalte erstatninger, brutto38 45451 82913 81227 46540 938
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-321-598-105-243-397
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger7 44011 3845 2747 3809 248
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger71 73193 64431 38456 56083 612
Premiereserve53 28773 47021 40539 48359 816
Øvrige avsetninger2488 67615669-201
Til/fra kursreguleringsfondet5 0765 3316 2679 9668 902
Midler tilordnet forsikringskontrakter13 3206 1673 5577 04215 095
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-4 307-8 066-1 560-3 151-4 508
Provisjonsinntekter30-193327382
Driftsinntekter fast eiendom51183102131
Øvrige driftsinntekter1 1001 6093586841 034
Lønnskostnader/honorarer2 1622 8837931 4802 152
Provisjonskostnader742987238429592
Driftskostnader fast eiendom12001
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler28257268169210
Øvrige driftskostnader2 3015 2228621 8502 701
 
Finansinntekter og -kostnader23 41536 0727 73417 69927 256
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater14 61822 2004 2248 75215 793
Renteinntekter andre eiendeler3 2244 7591 5513 1254 528
Utbytte og andel av over-/underskudd6 83810 7602 4536 5797 998
Rentekostnader1 2651 6474957571 062
 
Gevinster/-tap og verdiregulering22 35229 08016 57926 67738 036
Realisert gevinst/-tap9 81715 9073 6944 33511 563
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis3 6228 3094 4737 1959 105
Obligasjoner og sertifikater-479298239336-246
Finansielle derivater6 7507 241-703-3 1013 054
Bygninger og annen fast eiendom..10055
Øvrig realisert gevinster/tap-7749-315-100-356
Netto verdiendring12 53613 17312 88622 34226 473
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis1 2348 39310 91916 96019 674
Obligasjoner og sertifikater-1 808-1 958309-43-1 179
Finansielle derivater12 7003 523602 7844 069
Bygninger og annen fast eiendom120142......
Øvrige verdiendringer2903 0731 5972 6413 908
 
Resultat av ordinær virksomhet5 8565 4241 8914 3096 616
 
Andre resultatkomponenter-246-127-720-97
 
Skattekostnader575-286257553834
 
Totalresultat5 0345 5841 6273 7765 686
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring3 74511 3351 2792 7324 599
Verdijustert resultat24 05625 61211 67521 21430 493

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 4571 4881 6571 0861 027
 
Varige driftsmidler1 1611 1951 1831 1811 168
Bygninger og annen fast eiendom1 0091 0511 0351 0381 029
Maskiner, inventar og transportmidler152144147143139
 
Verdipapirer1 220 7231 230 3091 259 8431 279 5301 306 486
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis196 951204 566208 157209 941212 639
Andeler i verdipapirfond491 820497 782517 173533 140554 276
Obligasjoner og sertifikater515 129522 210527 512527 863530 880
Finansielle derivater10 8163 2882 2623 8773 951
Andre verdipapirer6 0062 4644 7404 7104 740
 
Utlån96 916117 695120 488122 986120 804
 
Øvrige fordringer17 5714 2155 9437 57413 595
Fordringer vedrørende forsikring12 6601 3572 9875 09510 852
Gjenforsikringsandel911944978939956
Andre fordringer4 0001 9141 9781 5401 787
 
Bankinnskudd og kontanter26 39025 53325 16628 56424 763
 
Sum eiendeler1 364 2181 380 4351 414 2801 440 9211 467 842
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital92 32592 40796 21198 611100 015
Innskutt egenkapital39 26239 27039 30239 55040 905
Selskapskapital7 8477 8477 8477 8477 847
Overkursfond17 87217 87417 87218 11218 121
Annen innskutt egenkapital13 54313 54913 58313 59114 936
Opptjent egenkapital53 06353 13756 90959 06159 110
Annen egenkapital48 00653 13755 40355 58653 957
Ufordelt resultat5 056..1 5063 4755 152
 
Ansvarlig lånekapital24 37626 08426 16226 27726 119
Obligasjonslån14 80616 51416 59216 70716 549
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 219 6391 240 1651 270 5651 294 3321 317 542
Premiereserver for egen regning11 099 6721 122 3221 143 6421 162 1391 183 917
Tilleggsavsetninger35 72144 38244 31544 10344 087
Kursreguleringsfond45 71245 96752 23455 93354 869
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond24 92925 83725 85624 79220 882
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 3611 6571 5471 4161 344
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene12 244..2 9725 95012 444
 
Avsetninger for forpliktelser3 8194 9173 0663 4185 549
Pensjonsforpliktelser1 1769589269121 002
Utsatt skatt2 5641 9962 0492 4242 632
Andre avsetninger for forpliktelser781 96391821 915
 
Øvrig gjeld24 05916 86318 27618 28318 616
Påløpte, ikke forfalte kostnader845831877757667
Mottatte, ikke opptjente inntekter..19273726
Betalbar skatt11663334768
Utbytte, konsernbidrag..6161....
Gjeld vedrørende forsikring1 5482 4292 4412 3005 112
Annen gjeld19 5227 2579 58912 00810 005
Finansielle derivater2 0286 2035 2473 1342 739
 
Sum gjeld og egenkapital1 364 2191 380 4351 414 2801 440 9211 467 842
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919181818
Utlån med pant i bolig36 98746 13847 89748 29046 789
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.223 756238 608253 535265 623278 986

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
 
Sum alle sektorer688 771702 347725 330743 081766 915
 
Ikke-finansielle foretak130 032132 394133 481136 258137 282
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 1501 2701 2751 2541 426
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.8851 0361 0091 1671 164
Private aksjeselskaper mv.127 997130 088131 198133 837134 691
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak396 246398 683409 832421 981437 526
Norges Bank..........
Banker4958758292
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 2622 6312 7372 7812 864
Verdipapirfond388 963390 906401 849413 285428 917
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond617660633650643
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 9642 1392 1972 5912 339
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser340328321550542
Skadeforsikringsselskaper2 0511 9592 0202 0412 130
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet162 493171 271182 018184 842192 108

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum alle sektorer515 129522 210527 512527 863530 880
 
Ikke-finansielle foretak74 55774 17276 95576 40480 203
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.23 62221 94422 74522 46423 741
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.24 66025 18225 04624 96525 556
Private aksjeselskaper mv.26 27527 04629 16428 97530 907
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 583117 570114 925115 681114 499
Norges Bank..........
Banker49 30549 85347 04146 66145 602
Kredittforetak63 22266 66366 86167 93867 815
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4440145051
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring755752738735733
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser151154160165166
Skadeforsikringsselskaper107108112132133
 
Offentlig forvaltning51 15749 75048 32046 41545 270
Statsforvaltningen29 69425 77326 26425 80523 957
Kommuneforvaltningen21 46323 97722 05620 61021 312
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..0......
 
Utlandet275 832280 717287 311289 363290 908

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum alle sektorer96 916117 695120 488122 986120 804
 
Ikke-finansielle foretak25 07334 54434 82836 78838 415
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.6060555550
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar238229233323319
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 9737 2937 4187 8388 379
Private aksjeselskaper mv.17 57026 73126 95228 40429 529
Personlige foretak228226165163134
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55555
 
Finansielle foretak2 6422 8992 9802 8142 667
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper438275208406188
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9371 9401 9191 9511 965
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring267684853457514
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning27 53929 62429 57429 85930 254
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen27 53929 62429 57429 85930 254
 
Ideelle organisasjoner385393404409404
 
Husholdninger31 65240 57942 14742 56141 007
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.133131130128104
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.31 51940 44842 01742 43340 903
Ufordelt..........
 
Utlandet9 6239 65610 55610 5558 055

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter49 87365 95115 80932 69748 081
Forfalte bruttopremie61 71279 36627 36846 17758 486
Avgitte gjenforsikringspremier-9 599-11 287-4 467-7 442-8 310
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-2 873-2 036-8 575-7 759-3 515
Gjenforsikringsandel633-911 4821 7211 420
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger33 77644 82510 70521 66432 213
Betalte erstatninger, brutto38 37953 80213 79526 81238 431
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-4 113-6 532-1 788-3 270-5 199
Endring i erstatningsavsetning, brutto323-3 438-1 573-1 529-551
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-1 132676498-273-415
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2318317-228-76-54
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-9 066-11 524-3 027-6 315-9 169
Provisjonsinntekter14820759109146
Driftsinntekter fast eiendom18434920
Øvrige driftsinntekter30541592209281
Lønnskostnader/ honorarer4 5835 6971 7713 5235 224
Provisjonskostnaderr2 1952 9777411 5302 054
Driftskostnader fast eiendomr914458
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler28742269141212
Øvrige driftskostnader2 4643 0805971 4432 118
 
Finansinntekter /-kostnader2 8383 8549801 9292 825
Renteinntekter2 4573 3818281 6262 508
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd492650194398450
Rentekostnader1111784296133
 
Gevinster/tap og verdiregulering1 2562 5711 3302 0282 819
Netto realisert gevinst/ tap2 5853 3001 0591 3002 915
Netto verdiendringer-1 329-729270728-96
 
Resultat av ordinær virksomhet11 12616 0274 3878 67412 344
 
Andre resultatkomponenter-57-38-34-95-82
 
Skattekostnad2 7033 5596081 5062 408
 
Totalresultat8 36612 4303 7457 0739 854
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring7 45111 3192 1204 8306 842

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 1184 8704 9995 1545 807
 
Varige driftsmidler1 1061 1911 2081 1841 151
Bygninger og annen fast eiendom598608611608606
Maskiner, inventar og transportmidler508583597576545
 
Verdipapirer150 325149 080153 248151 555150 618
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 25918 28817 47118 08318 030
Andeler i verdipapirfond31 22531 26732 22732 12534 041
Obligasjoner og sertifikater97 99496 990100 00197 82697 521
Finansielle derivater2 3762 1701 8943 192730
Andre verdipapirer4713661 656330296
 
Utlån2 5812 3282 8442 6982 723
 
Gjenforsikringsandel19 02716 70118 43119 06818 979
 
Øvrige fordringer54 36753 68458 35058 48255 053
Fordringer vedrørende forsikring19 93018 65523 94223 20020 275
Andre fordringer34 43735 02934 40935 28234 779
 
Bankinnskudd og kontanter10 07010 30611 4969 0619 384
 
Sum eiendeler242 594238 160250 576247 202243 715
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital80 61975 79478 29781 02482 952
Innskutt egenkapital13 96914 25114 52314 36814 360
Selskapskapital4 7394 9384 9824 8614 932
Overkursfond3 4413 5903 7073 7083 737
Annen innskutt egenkapital5 7895 7245 8345 7995 691
Opptjent egenkapital66 65061 54363 77466 65668 592
Annen egenkapital57 33861 54358 27358 59757 863
Ufordelt resultat9 312..5 5018 05910 729
 
Ansvarlig lånekapital2 4702 4713 2213 0663 068
Obligasjonslån2 0932 0932 8432 6882 690
Andre lån378378378378378
 
Forsikringstekniske avsetninger129 265123 400131 891131 384127 986
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie31 48927 89537 52536 94131 887
Brutto erstatningsavsetning92 85189 13689 03888 97689 301
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.14 9256 3695 3275 4676 799
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser8 84110 27310 27410 53910 441
Pensjonsforpliktelser1 6771 6521 5211 6921 608
Utsatt skatt6 0647 6037 6367 7357 722
Andre avsetninger for forpliktelser1 1001 0181 1161 1121 111
 
Øvrig gjeld21 39826 22226 89421 18919 268
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1901 2851 1611 1831 171
Mottatte, ikke opptjente inntekter7125910910183
Betalbar skatt2 7402 5611 8431 5712 444
Utbytte, konsernbidrag2 0045 6935 393-1..
Gjeld vedrørende forsikring4 7365 1166 1334 2824 926
Annen gjeld9 1519 33510 49211 18610 117
Finansielle derivater1 5061 9741 7612 868528
 
Sum gjeld og egenkapital242 594238 160250 576247 202243 715
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8586868585
Utlån med pant i bolig281265256248238

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum alle sektorer49 48449 55549 69850 20852 072
 
Ikke-finansielle foretak5 3075 6195 2605 4455 536
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.215209206186202
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33553
Private aksjeselskaper mv.4 4954 7884 4314 6314 706
Personlige foretak595619617624625
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 75218 04818 67618 59921 176
Norges Bank..........
Banker1 4319473402 6642 640
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3 5183 4993 509571442
Verdipapirfond12 01312 74614 03413 80316 425
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond375419425425428
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring319377314382494
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser......682682
Skadeforsikringsselskaper9659557165
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet26 42625 88825 76226 16425 360

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum alle sektorer97 99496 990100 00197 82697 521
 
Ikke-finansielle foretak12 39912 73612 49312 81412 829
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4881 4791 4961 5191 480
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 4425 8485 3555 1224 994
Private aksjeselskaper mv.5 4695 4095 6426 1746 355
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak39 17538 55040 30338 90639 631
Norges Bank..........
Banker17 25716 80917 09415 68215 409
Kredittforetak21 63621 39622 93522 50823 424
Finansieringsselskaper3737384032
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7889787879
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond41......
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2312437526
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5681464646
Skadeforsikringsselskaper104105110115115
 
Offentlig forvaltning15 51515 39716 00613 66514 198
Statsforvaltningen6 9236 8867 2656 2056 006
Kommuneforvaltningen8 5928 5118 7417 4608 192
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet30 90430 30731 19932 44030 864

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Sum alle sektorer2 5812 3282 8442 6982 723
 
Ikke-finansielle foretak1 6931 4591 9081 7281 740
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 6931 4591 9081 7281 740
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak522524606652678
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond470472500545567
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring40409495100
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper1312121212
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger366345330318304
Personlig næringsdrivende8479736965
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.282266257249239
Ufordelt..........
 
Utlandet0..000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB