295904
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
295904
statistikk
2017-08-18T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 440 921

mill kr. i forvaltningskapital for livsforsikringsselskapene 2. kvartal 2017

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
2. kvartal 20162. kvartal 2017
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 335 5051 440 921
Premieinntekter55 06654 246
Erstatningskostnader25 53427 465
Resultat før tildeling til kunder og skatt11 08211 351
Verdijustert resultat13 77021 214
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler24 15044 376
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital243 304242 973
Premieinntekter32 51332 697
Erstatningskostnader25 43326 810
Resultat av ordinær virksomhet7 0938 679
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring5 0315 759
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler2 3663 958

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter55 06681 700104 47229 50354 246
Forfalte premier, brutto49 80873 06394 06124 55547 050
Avgitte gjenforsikringspremier-480-627-1 055-284-456
Overføring av premiereserver til andre5 7379 26411 4665 2317 652
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning30 87145 57362 64418 94734 602
Utbetalte erstatninger, brutto25 53438 45451 83213 78827 465
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-195-321-579-105-243
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger5 5327 44011 3915 2637 380
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger41 71171 73193 87331 38656 619
Premiereserve31 44553 28773 49621 40939 542
Øvrige avsetninger2167488 72715369
Til/fra kursreguleringsfondet2 8655 0765 4196 2679 966
Midler tilordnet forsikringskontrakter7 23413 3206 2323 5577 042
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-2 786-4 307-6 166-1 550-3 092
Provisjonsinntekter2930373273
Driftsinntekter fast eiendom41511831021
Øvrige driftsinntekter7711 1001 373358684
Lønnskostnader/honorarer1 4052 1622 8847851 480
Provisjonskostnader511742978238429
Driftskostnader fast eiendom01200
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler15428251168169
Øvrige driftskostnader1 5562 3013 3858591 791
 
Finansinntekter og -kostnader16 50423 41536 0617 66317 699
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater10 27614 61822 2004 1978 752
Renteinntekter andre eiendeler2 1023 2244 7501 5513 125
Utbytte og andel av over-/underskudd5 0056 83810 7242 4096 579
Rentekostnader8781 2651 613495757
 
Gevinster/-tap og verdiregulering7 64622 35229 26816 60726 677
Realisert gevinst/-tap6 3399 81715 9093 6814 335
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis2 6743 6228 3114 4607 195
Obligasjoner og sertifikater338-479298239336
Finansielle derivater3 1446 7507 241-703-3 101
Bygninger og annen fast eiendom....1005
Øvrig realisert gevinster/tap183-7749-315-100
Netto verdiendring1 30712 53613 35912 92622 342
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-3 4521 2348 70210 96716 960
Obligasjoner og sertifikater-517-1 808-1 959303-43
Finansielle derivater6 76912 7003 523602 784
Bygninger og annen fast eiendom12012032....
Øvrige verdiendringer-1 6132903 0611 5972 641
 
Resultat av ordinær virksomhet3 8485 8567 1171 8914 309
 
Andre resultatkomponenter-190-246-127-720
 
Skattekostnader154575-225257553
 
Totalresultat3 5055 0347 2161 6273 776
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring2 4413 7454 7081 2782 728
Verdijustert resultat13 77024 05627 45811 67521 214

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 5551 4571 4891 6571 086
 
Varige driftsmidler1 1731 1611 1951 1831 181
Bygninger og annen fast eiendom1 0191 0091 0511 0351 038
Maskiner, inventar og transportmidler154152144147143
 
Verdipapirer1 193 3091 220 7231 230 7581 251 0511 279 530
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis196 336196 951205 156208 153209 941
Andeler i verdipapirfond475 583491 820497 649511 031533 140
Obligasjoner og sertifikater501 566515 129522 210524 866527 863
Finansielle derivater5 28210 8163 2702 2623 877
Andre verdipapirer14 5416 0062 4734 7404 710
 
Utlån96 74396 916117 131119 935122 986
 
Øvrige fordringer11 35317 5714 2645 9047 574
Fordringer vedrørende forsikring8 77612 6601 4062 9815 095
Gjenforsikringsandel871911948946939
Andre fordringer1 7074 0001 9111 9771 540
 
Bankinnskudd og kontanter31 37226 39025 51625 12328 564
 
Sum eiendeler1 335 5051 364 2181 380 3521 404 8521 440 921
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital89 59492 32593 72295 81298 611
Innskutt egenkapital38 15139 26239 26538 88239 550
Selskapskapital7 8477 8477 8477 6197 847
Overkursfond17 87217 87217 87217 68018 112
Annen innskutt egenkapital12 43213 54313 54613 58313 591
Opptjent egenkapital51 44353 06354 45756 93059 061
Annen egenkapital47 92648 00651 99255 42455 586
Ufordelt resultat3 5175 0562 4651 5063 475
 
Ansvarlig lånekapital24 71424 37626 08426 16226 277
Obligasjonslån15 14414 80616 51416 59216 707
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 191 7681 219 6391 240 1841 261 5821 294 332
Premiereserver for egen regning11 077 5871 099 6721 120 8371 135 2241 162 139
Tilleggsavsetninger35 73435 72144 38244 15444 103
Kursreguleringsfond43 50245 71246 05552 05855 933
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond26 86024 92927 65525 62624 792
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 4491 3611 2111 5471 416
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene6 63612 244452 9725 950
 
Avsetninger for forpliktelser3 4963 8193 6233 0503 418
Pensjonsforpliktelser1 1561 176960910912
Utsatt skatt2 3222 5642 5182 0492 424
Andre avsetninger for forpliktelser18781459182
 
Øvrig gjeld25 93324 05916 74018 24618 283
Påløpte, ikke forfalte kostnader843845832871757
Mottatte, ikke opptjente inntekter....192737
Betalbar skatt52116583347
Utbytte, konsernbidrag......61..
Gjeld vedrørende forsikring1 8461 5482 4492 4382 300
Annen gjeld18 74719 5227 1979 56812 008
Finansielle derivater4 4452 0286 1855 2473 134
 
Sum gjeld og egenkapital1 335 5051 364 2191 380 3521 404 8521 440 921
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919191919
Utlån med pant i bolig35 23336 98746 13847 89748 290
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.211 364223 756238 354253 218265 623

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
 
Sum alle sektorer671 920688 771702 805719 184743 081
 
Ikke-finansielle foretak130 027130 032132 970133 481136 258
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 1551 1501 2701 2751 254
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7988851 0361 0091 167
Private aksjeselskaper mv.128 074127 997130 664131 198133 837
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak383 784396 246398 162405 119421 981
Norges Bank..........
Banker3849577582
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 1412 2622 6312 7372 781
Verdipapirfond376 720388 963390 372397 141413 285
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond647617660629650
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 9251 9642 1532 1972 591
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser337340328321550
Skadeforsikringsselskaper1 9752 0511 9612 0202 041
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet158 109162 493171 673180 583184 842

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum alle sektorer501 566515 129522 210524 866527 863
 
Ikke-finansielle foretak71 64874 55774 17376 93076 404
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.23 82723 62221 93922 74522 464
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.23 52824 66025 18225 04624 965
Private aksjeselskaper mv.24 29326 27527 05129 13928 975
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak112 707113 583117 577112 491115 681
Norges Bank..........
Banker50 42949 30549 85945 49346 661
Kredittforetak61 17263 22266 66365 97467 938
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper6244401450
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring792755752738735
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser148151154160165
Skadeforsikringsselskaper103107108112132
 
Offentlig forvaltning47 27951 15749 74448 20346 415
Statsforvaltningen29 41329 69425 77326 26425 805
Kommuneforvaltningen17 86621 46323 97121 93920 610
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet269 932275 832280 717287 242289 363

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum alle sektorer96 74396 916117 131119 935122 986
 
Ikke-finansielle foretak25 35025 07333 74434 82836 788
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.6460605555
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar303238229233323
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 5746 9737 2937 4187 838
Private aksjeselskaper mv.16 95517 57025 93126 95228 404
Personlige foretak447228226165163
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål65555
 
Finansielle foretak3 6622 6422 8982 4272 814
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper1 012438275208406
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9321 9371 9401 3661 951
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring717267683853457
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning27 73127 53929 62429 57429 859
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen27 73127 53929 62429 57429 859
 
Ideelle organisasjoner380385393404409
 
Husholdninger30 09431 65240 57942 14742 561
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.136133131130128
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.29 95831 51940 44842 01742 433
Ufordelt..........
 
Utlandet9 5259 6239 89410 55610 555

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter32 51349 87366 56815 80932 697
Forfalte bruttopremie45 98861 71278 42027 36846 178
Avgitte gjenforsikringspremier-7 447-9 599-11 896-4 467-7 442
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-7 536-2 873189-8 575-7 759
Gjenforsikringsandel1 508633-1451 4821 721
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger22 11833 77644 71410 70521 662
Betalte erstatninger, brutto25 43338 37952 66313 79526 810
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-2 746-4 113-6 134-1 791-3 270
Endring i erstatningsavsetning, brutto-108323-1 992-1 573-1 540
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-673-1 132-284501-267
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2211318461-228-70
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-5 668-9 066-12 328-3 027-6 315
Provisjonsinntekter17514820059109
Driftsinntekter fast eiendom12184349
Øvrige driftsinntekter19630541692209
Lønnskostnader/ honorarer2 6944 5836 3971 7713 523
Provisjonskostnaderr1 5072 1952 8837411 532
Driftskostnader fast eiendomr491445
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler18628742969141
Øvrige driftskostnader1 6602 4643 2635971 441
 
Finansinntekter /-kostnader2 0902 8383 8069801 928
Renteinntekter1 6912 4573 3328281 626
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd457492649194398
Rentekostnader581111744295
 
Gevinster/tap og verdiregulering2761 2562 3541 3302 030
Netto realisert gevinst/ tap1 5852 5853 3471 0591 304
Netto verdiendringer-1 310-1 329-993270726
 
Resultat av ordinær virksomhet7 09311 12615 6874 3878 679
 
Andre resultatkomponenter-174-57-66-34-95
 
Skattekostnad1 8312 7033 4476071 528
 
Totalresultat5 0878 36612 1733 7467 056
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring5 0317 3549 8532 1635 759

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler4 9515 1184 8875 0035 201
 
Varige driftsmidler1 1231 1061 1211 2081 184
Bygninger og annen fast eiendom601598608611608
Maskiner, inventar og transportmidler521508512597576
 
Verdipapirer148 346150 325149 875153 248151 617
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 08018 25918 28817 47118 083
Andeler i verdipapirfond30 93931 22531 26932 22732 124
Obligasjoner og sertifikater96 47097 99497 231100 00197 892
Finansielle derivater1 9872 3762 1641 8943 188
Andre verdipapirer8714719231 656330
 
Utlån2 5772 5852 3302 8462 704
 
Gjenforsikringsandel18 93819 02717 64018 43119 129
 
Øvrige fordringer58 67754 36454 34454 32553 955
Fordringer vedrørende forsikring20 75719 92719 52623 93423 267
Andre fordringer37 92034 43734 81830 39030 688
 
Bankinnskudd og kontanter8 69210 0709 32611 4969 182
 
Sum eiendeler243 304242 594239 524246 557242 973
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital80 05980 61979 18078 29881 175
Innskutt egenkapital13 03613 96914 32914 52314 514
Selskapskapital4 7474 7394 9794 9824 976
Overkursfond3 3853 4413 5583 7073 708
Annen innskutt egenkapital4 9045 7895 7925 8345 829
Opptjent egenkapital67 02366 65064 85163 77566 661
Annen egenkapital60 63657 33852 98758 27358 601
Ufordelt resultat6 3889 31211 8645 5028 060
 
Ansvarlig lånekapital2 2732 4702 4713 2213 066
Obligasjonslån2 0952 0932 0932 8432 688
Andre lån178378378378378
 
Forsikringstekniske avsetninger132 709129 265124 812131 898131 552
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie35 94831 48928 57037 53337 039
Brutto erstatningsavsetning91 47592 85191 02589 03889 046
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.15 2864 9255 2185 3275 467
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser8 4868 8419 41710 27810 541
Pensjonsforpliktelser1 6041 6771 7691 5211 692
Utsatt skatt5 7796 0646 6357 6407 740
Andre avsetninger for forpliktelser1 1031 1001 0141 1161 109
 
Øvrig gjeld19 77721 39823 64422 86316 638
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1081 1901 3461 1651 194
Mottatte, ikke opptjente inntekter8471258109101
Betalbar skatt2 2232 7401 9541 8431 572
Utbytte, konsernbidrag1182 0044 2335 393-1
Gjeld vedrørende forsikring5 0094 7364 4226 1264 346
Annen gjeld9 6539 1519 4626 4656 558
Finansielle derivater1 5821 5061 9691 7612 868
 
Sum gjeld og egenkapital243 304242 594239 524246 557242 973
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8585868685
Utlån med pant i bolig270281265256248

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum alle sektorer49 01849 48449 55749 69850 207
 
Ikke-finansielle foretak5 2465 3075 6195 2605 445
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.223215209206186
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33355
Private aksjeselskaper mv.4 4384 4954 7884 4314 631
Personlige foretak581595619617624
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 60617 75217 89418 67618 598
Norges Bank..........
Banker1 2981 4319473402 664
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3 5113 5183 4993 509572
Verdipapirfond12 01412 01312 59814 03413 803
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond363375407425425
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring331319384314382
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser........682
Skadeforsikringsselskaper8896595570
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet26 16726 42626 04425 76226 164

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum alle sektorer96 47097 99497 231100 00197 892
 
Ikke-finansielle foretak12 57112 39912 73712 49312 841
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 6391 4881 4791 4961 519
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 7075 4425 8485 3555 122
Private aksjeselskaper mv.5 2255 4695 4105 6426 200
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak38 83539 17538 55040 30338 937
Norges Bank..........
Banker17 46217 25716 81617 10115 724
Kredittforetak21 14121 63621 39622 93522 508
Finansieringsselskaper4337373840
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7978897878
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond441....
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring22312437
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser2356814646
Skadeforsikringsselskaper8010498103103
 
Offentlig forvaltning13 64715 51515 41016 00613 675
Statsforvaltningen6 5316 9236 9007 2656 205
Kommuneforvaltningen7 1168 5928 5118 7417 470
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet31 41730 90430 53431 19932 440

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 2017
Sum alle sektorer2 5772 5852 3302 8462 704
 
Ikke-finansielle foretak1 6961 6961 4611 9101 734
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 6961 6961 4611 9101 734
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak519522524606652
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond466470472500545
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4040409495
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper1313121212
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger361366345330318
Personlig næringsdrivende9184797369
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.270282266257249
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB